Wednesday, May 6, 2009

Panduan Menulis Karangan

Menulis Karangan

a. Karangan yang ditulis mestilah berasaskan tema bahan rangsangan yang
diberikan.
b. Bahan rangsangan boleh terdiri daripada gambar tunggal, gambar bersiri, iklan,
graf, carta, poster dan sebagainya.
c. Karangan yang ditulis mesti mempunyai pengenalan atau pendahuluan.
Bahagian ini amat penting kerana mencerminkan isi yang ditulis seterusnya.
d. Pendahuluan mesti membincangkan tema bahan rangsangan secara khusus
dan mesti ditulis ringkas, padat serta ditulis dalam satu perenggan (anggaran
20 patah perkataan).
e. Pelajar perlu menyatakan 3 isi yang relevan dengan tema dan mesti diolah
dengan baik.
f. Isi mesti berkaitan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain
(anggaran 70 patah perkataan setiap satu isi).
g. Isi mesti disusun mengikut kepentingan dan disusun rapi.
h. Kesimpulan mestilah ditulis dalam satu perenggan (anggaran 20 patah
perkataan). Ia mestilah ringkas, padat dan dapat merumus tema yang
dibincangkan.

Ciri-ciri Karangan Yang Baik

a. Tema bahan rangsangan dihuraikan dengan baik dan jelas.
b. Isi yang ditulis mestilah berkaitan dengan tema dan sebaik-baiknya isi
tersirat.
c. Perenggan mesti kemas dan sesuai.
d. Satu perenggan, satu isi dengan huraian isi serta contoh.
e. Perenggan dan isi mesti berkaitan dengan yang sebelumnya.
f. Susunan ayat mesti lengkap dan mudah difahami.
g. Penggunaan bahasa mesti dipelbagaikan.
h. Gunakan peribahasa, cogan kata atau ungkapan yang menarik.
i. Gunakan penanda wacana yang sesuai.
j. Isi diolah dengan baik untuk menunjukkan kematangan.
k. Mesti mengelakkan penggunaan bahasa pasar.
l. Tulisan mesti jelas dan mudah dibaca.


Kriteria Pembahagian Markah

a. Kefahaman dan kebolehan pelajar memahami tema bahan rangsangan yang
diberikan sama ada relevan atau tidak.
b. Keupayaan pelajar mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi dan setiap isi
haruslah disertakan dengan huraian lanjut dan contoh yang sesuai.
c. Setiap isi, fakta dan contoh yang dikemukakan harus juga sesuai dengan
keadaan semasa dan mempunyai kematangan fikiran.
d. Aspek bahasa pelajar pula akan dinilai dari segi penulisan yang lancar dan
kemas, tiada kesalahan tatabahasa yang berat, perenggan yang betul dan
kemas, menggunakan tanda bacaan dan huruf besar yang tepat.


Aspek-aspek Yang Dinilai

a. Karangan menepati tema bahan rangsangan.
b. Pengolahan isi, gaya bahasa, penyampaian isi dan kematangan isi
dikembangkan.
c. Ejaan dan struktur ayat.
d. Isi yang ditulis sama ada yang tersurat atau tersirat.
e. Peribahasa, cogan kata atau ungkapan menarik yang digunakan.
f. Pendahuluan atau pengenalan.
g. Penutup atau kesimpulan karangan.
h. Tulisan yang jelas.
i. Pemerengganan.
j. Kesantunan bahasa.


Kelemahan Calon

a. Pengenalan tidak menarik.
b. Isi tidak menepati tema.
c. Isi tidak dihuraikan.
d. Huraian yang tidak bertepatan dengan isi pokok.
e. Perenggan tidak disusun dengan sempurna.
f. Banyak kesalahan ejaan.
g. Tulisan buruk sehingga sukar dibaca.
h. Bahasa yang berbelit-belit dan ayat terlalu panjang.
i. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.
j. Isi yang diulang-ulang.
k. Hanya menghuraikan isi tersurat sahaja.
l. Kesalahan tatabahasa seperti sendi nama di, dari dan daripada

No comments:

Post a Comment