Wednesday, June 3, 2009

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM

Pra U 1 Sigma

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Pengetahuan Tentang Bahasa Melayu dan Kecekapan Berbahasa.

Tajuk-tajuk dalam kedua-dua bahagaian itu adalah seperti mana skema berikut:

KERTAS 1 (910 / 1 )
v Kertas satu mengandungi 60 soalan aneka pilihan yang meramkumi pemahaman , sejarah dan perkembangan Bahasa Melayu, dinamka Bahasa Melayu dan sistem Bahasa Melayu
v Masa yang diperuntukan untuk kertasa inilah dua jam ( 2 jam )
v Markah yang diperuntukan ialah 1 markah bagi setiap soalan.


Pengetahuan Tentang Bahasa Melayu

Tajuk 1: Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
Asal Usul Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik, Bahasa Melayu Moden) (latihan 1)
Unsur Asing dalam Bahasa Melayu (latihan 1)
Tajuk 2: Dinamika Bahasa Melayu
Variasi Bahasa Melayu (latihan 1)
Laras Bahasa (latihan 1)
Wacana (latihan 1)
Retorik (latihan 1)
Kesantunan Berbahasa (latihan 1)

Tajuk 3: Sistem Bahasa Melayu
Fonologi (latihan 1)
Tatabahasa (morfologi dan Sintaksis) (latihan 1)
Semantik (latihan 1)

KERTAS 2 ( 910 / 2 )

v Kertas ini mengandungi empat Bahagian , iaitu Bahagian A, B, C dan D
v Calon dikehendaki menjawab 1 soalan daripada setiap bahagian
v Masa untuk menjawab ialah tiga jam.

Kecekapan Berbahasa

Bahagian A

Tajuk 1: Karangan (latihan 1)
v Peruntukan markah - 50 markah
v pilih satu daripada 4 tajuk yang diberi
v panjang karangan ialah antara 650 hingga 700 patah perkataan

Tajuk 2: Rumusan (latihan 1)
v peruntukan markah - 20 markah
v merumus petikan yang panjangnya antara 450 hingga 500 patah perkataan
v rumusan hendaklah tidak lebih daripada 3 perenggan dan panjangnya antara 170 - 180 patah perkataan

Tajuk 3: Alih Bentuk Teks (latihan 1)
v peruntukan markah - 15 markah
v 2 teks dikemukan pilih Satu
v panjang teks yang dikemukan antara 120 - 150 patah perkataan


Tajuk 4: Analisis Kesalahan Bahasa (latihan 1)
v peruntukan markah - 15 markah
v satu petikan yang mengandungi kesalahan bahasa akan dikemukakan
v kenal pasti kesalahan bahasa, nyatakan sebab-sebab dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut.

Tajuk 5: Pemahaman (latihan 1)


Ehsan daripada Portal Pendididkan Utusan

No comments:

Post a Comment