Saturday, April 11, 2009

Analisis Kesalahan Bahasa

Analisis Kesalahan Bahasa

1. Dalam kertas Bahasa Melayu STPM, asepk ini dikemukakan dalam bahagian D. Anda dikehendaki membetulkan kesalahan sistem bahasa pada satu contoh teks yang diberi.

2. Dalam soalan jenis ini, calon akan dikehendaki:
i. mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan
ii. menjelaskan sebab-sebab kesalahan berkenaan
iii. membuat pembetulan
Melakukan tiga perkara dalam satu teks wacana memerlukan anda menggunakan kaedah-kaedah sendiri untuk memudahkan kerja. Misalnya, anda menanda terus di atas kertas soalan kesalahan-kesalahan dengan pen pelbagai warna, misalnya merah, biru atau hitam. Hal ini penting kerana anda perlu membahagikan fokus kepada unsur-unsur bahasa seperti berikut:
i. ejaan dan tanda baca
ii. kosa kata
iii. imbuhan
iv struktur frasa dan struktur ayat

3. Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:
Jenis kesalahan
Contoh kesalahan
Pembetulan
1. keselarasan vokal akibat pengaruh dialek kata tiga suku kata tertutup akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau sibar, hibuh, sebok, sinarai kelumpok, celotih, kelungsung calun, elancung, awit, bunglun sebar, heboh, sibuk, senarai kelompok, celoteh, kelongsong calon, pelancong, awet, bunglon

2. Ejaan kata pinjaman: akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap
kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan ejaan kata khusus yang engunakan nombor plan, gran, klas teknoloji, otomotik, karban, oksijen, abad ke20 tahun 60an pelan, geran, kelas teknologi, automatik, karbon, oksigen abad ke-20 tahun 60-an

3. Ejaan kata terbitan: awalan meN-, peN-, beR- akhiran -kan, -i mengaru, mensenaraikan
menggaru, menyenaraikan 4. Ejaan Kata Majmuk kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan kata majmuk yang mendapat apitan
jawatan kuasa, antara bangsa, bagai mana ambilalih, ibubapa, kuatkuasa menguat kuasakan, menganak tirikan, menemu dugai jawatankuasa, antarabangsa, bagaimana ambil alih, ibu bapa, kuat kuasa menguatkuasakan, menganaktirikan, menemuduga


Kosa Kata
1.
Pemilihan kosa kata (merangkumi aspek diksi dengan maksud ujaran). Antara yang perlu diberi perhatian adalah perkara-perkara berikut:
i. kata-kata yang mempunyai konotasi
ii. penggunaan bentuk jamak
iii. kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri

iv. penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama
v. penggunaaan kata yang tidak tepat
2.
Kata-kata yang mempunyai konotasi berkait rapat pula dengan aspek semantik dan denotasi.. Misalnya kata `terlibat' dengan `terbabit' dan kata `kesan' dan `akibat'.
3.
Penggunaan kata majmuk yang tidak betul seperti mereka-mereka ini, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, enam orang pelajar-pelajar
4.
Penggunaan kata ganti nama diri. perlu dikaitan dengan kesantunan bahasa. Penggunaan betul ganti nama diri dia dengan beliau, awak dengan `datuk, anda dengan awak, dan sebagainya.
5.
Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. Penggunaan kata hubung ada yang tidak sesuai dengan fungsi keterangannya kerana ada kata hubung yang merujuk kepada masa, syarta, sebab, akibat dan sebagainya. Contoh: Perlawanan bola keranjang dibatalkan apabila hujan lebat. (Kata hubung `apabila' iala kata hubung yang menerangkan waktu, sedangkan yang dimaksudkan ialah `sebab' pembatalan mesyuarat berkenaan. Kata hubung yang sesuai ialah `kerana'.)
Contoh: Kamu boleh pergi jika kamu berkelakuan baik.
Kata jika kurang sesuai kerana ia menunjukkan maksud `kemungkinan'. pada hal ayat ini menyatakan syarat untuk diberi cuti. Oleh itu, kata `sekiranya' atau `dengan syarat' lebih baik untuk menggantikan kata `jika'.
6.
Penggunaan kata tidak tepat. Jenis ini ketara sekali kesilapannya. Contoh: Pada pendapatan saya, kita perlu menggandakan usaha jika mahu mendapat lebih keuntungan.
7.
Imbuhan. Lihat contoh kesalahan-kesalahan pada imbuhan di bawah yang merupakan kelaziman.
1 Pelajar baru berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dalam ikrar mereka.
Berjanji ialah kata kerja tak transitif tetapi ayat merupakan ayat transitif. Oleh itu, imbuhan yang betul ialah menjanjikan.
2. Sebagai suami, Ali inginkan perhatian yang secukupnya daripada Halimah.
Ingin ialah kata adjektif dan memerlukan kata depan `akan'
3. Cadangan untuk memperbesarkan pejabat akan menelan belanja RM1juta.
`memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja transitif.
4. Hakim telah menjatuhkan pengedarkan dadah itu dengan hukuman gantung mandatori.
Akhir `-kan' menunjukkan bahawa `pengedar dadah' itu dijatuhkan tetapi maksud ayat ialah `hukuman gantung mandatori' dijatuhkan ke atas `pengedar dadah'.


8.
Frasa dan Ayat
Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah mengenai kesalahan frasa dan ayat yang kerap ditemui.
i. Dia menyerahkan buku banknya kepada anaknya kerana dia amat percayakan anak bongsunya itu.
ii. Nenek saya amat suka buah-buahan tempata seperti mangga, betik, jambu, dan nanas.
iii. Turut menghadiri perjumpaan itu ialah Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajan.
iv. Masalah itu mereka bincangkan hingga satu penyelesaian ditemui.
v. Surat rayuan itu saya belum sempat baca lagi; tunggu esok.
Kesalahan
Sebab
Pembetulan
i. amat percayakan anak bongsunya itu.
kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan'
amat percaya akan anak bongsunya itu.
ii. amat suka buah-buahan tempatan
kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan'
amat suka akan buah-buahan tempatan
iii.Turut menghadiri perjumpaan itu
Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu
Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajaan atau
Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu.
iv. masalah itu mereka bincangkan
Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai
masalah itu dibincangkan oleh mereka
v. Saya belum sempat baca lagi
Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai.
belum sempat saya baca lagi

No comments:

Post a Comment